مناقصه و مزایده

شرکت گروه صنعتی سپاهان - آگهی مزایده

مزایده محصولات غیر درجه یک

شرکت سپاهان در نظر دارد  محصولات غیر درجه یک خود را از طریق مزایده به فروش برساند . از علاقه مندان به خرید درخواست میگردد

شرکت گروه صنعتی سپاهان - آگهی مزایده

آگهی مزایده

شرکت سپاهان در نظر دارد  محصولات غیر درجه یک خود را از طریق مزایده به فروش برساند . از علاقه مندان به خرید درخواست میگردد

شرکت گروه صنعتی سپاهان - آگهی مزایده

مزایده محصولات غیر درجه یک

شرکت سپاهان در نظر دارد  محصولات غیر درجه یک خود را از طریق مزایده به فروش برساند . از علاقه مندان به خرید درخواست میگردد

شرکت گروه صنعتی سپاهان - آگهی مزایده

آگهی مزایده

شرکت سپاهان در نظر دارد  محصولات غیر درجه یک خود را از طریق مزایده به فروش برساند . از علاقه مندان به خرید درخواست میگردد