اطلاعات سهامداران حقیقی و حقوقی

سهامداران محترم: به منظور ارسال اطلاعات خود به واحد سهام شرکت خواهشمندیم یکی از فرم های زیر را انتخاب نمایید:

سهامداران محترم: به منظور ارسال اطلاعات خود به واحد سهام شرکت، خواشمندیم اطلاعات فرم را جهت تکمیل پرونده و واریز سود سهام ، ارسال نماییدد.