دسته‌ها
مزایده و مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای

مدت زمان شرکت در این مناقصه به پایان رسیده است

دسته‌ها
مزایده و مناقصه

مزایده محصولات غیر درجه یک

مدت زمان شرکت در این مناقصه به پایان رسیده است

 

دسته‌ها
مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

مدت زمان شرکت در این مناقصه به پایان رسیده است

دسته‌ها
مزایده و مناقصه

مزایده شماره ۳

مدت شرکت در این مزایده به پایان رسیده است

دسته‌ها
مزایده و مناقصه

مزایده محصولات غیر درجه یک

مدت زمان شرکت در این مناقصه به پایان رسیده است

دسته‌ها
مزایده و مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای

مدت زمان شرکت در این مناقصه به پایان رسیده است

دسته‌ها
مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

مدت زمان شرکت در این مناقصه به پایان رسیده است